Skip to main content
  1. Memastikan urusan perkahwinan, perceraian dan ruju' mengikut Hukum Syarak dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004.
  2. Melaksanakan program pembangunan dan pengukuhan institusi kekeluargaan Islam.
  3. Memberikan perkhidmatan khidmat nasihat dan rundingcara keluarga.
  4. Mengawal dan menyelia pendaftaran dan rekod perkahwinan, perceraian dan ruju' orang Islam negeri Sabah.